Všeobecné obchodní podmínky

internetového obchodu

www.HouseCoffee.cz

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu www.housecoffee.cz

1. Všeobecná ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu www.housecoffee.cz (dále jen „obchodní podmínky“) platí pro nákup v internetovém obchodě www.housecoffee.cz.

1.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále jen „kupující“ či „zákazník“). 

Údaje prodávajícího jsou následující:

Firma: CZ-Comindustrial, s.r.o.

Sídlo: Poděbradská 179, 290 01  Poděbrady,

IČ: 26210622, DIČ: CZ26210622 (plátce DPH),    

e-mailová adresa: info@housecoffee.cz

tel.: +420 725 837 637

zapsaná v Obchodním rejstříku v Praze (dále jen „prodávající“).

1.3 Je-li kupujícím spotřebitel, jak je definováno v bodě 2.2 níže, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“) a zákonem č. 634/1992Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).

1.4 Je-li kupující jiný subjekt než spotřebitel, jak je definován v bodě 2.3 níže, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami ObčZ (přičemž podle §2158 odst. 1 ObčZ platí, že se ustanovení §2158 až §2174 ObčZ nepoužijí).
1.5 Uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejich obsah je mu znám a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy.
1.6 Prodávající výslovně upozorňuje kupujícího, že prodávané zboží je káva, není-li uvedeno v kupní smlouvě jinak.

2. Vymezení pojmů a postup uzavření kupní smlouvy

2.1 Prodávající je fyzická osoba podnikatel, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu kávu nebo poskytuje služby.
2.2 Kupující – spotřebitel je každý kupující, nejedná-li se o kupujícího-jiný subjekt, jak je definován v odstavci 2.3 těchto obchodních podmínek.
2.3 Kupující – jiný subjekt je takový kupující, který je podnikatelem a při uzavření smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká jeho podnikatelské činnosti. Podnikatelem je přitom ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
2.4 Předmět koupě – předmětem koupě na základě kupní smlouvy je zboží uvedené v závazném potvrzení objednávky ze strany prodávajícího, kterým se uzavírá kupní smlouva (dále též jen „zboží“). Informace o zboží dostupné na www.housecoffee.cz jsou uváděny podle aktuálně dostupných údajů a informací. Rozhodující jsou údaje o zboží včetně kupní ceny v okamžiku, kdy kupující doručí objednávku prodávajícímu.
2.5 Ceny mají charakter cen smluvních a jsou uváděny bez DPH (prodávající není plátcem DPH). K ceně je připočítáváno dopravné podle pravidel stanovených níže v čl. 5 těchto obchodních podmínek.
2.6 Postup při uzavření kupní smlouvy je následující. Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena akceptací tohoto návrhu, a to závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího doručeným prostřednictvím e-mailu kupujícímu. Objednávka kupujícího a závazné potvrzení objednávky ze strany prodávajícího se považují za doručené, pokud se s nimi strany, jimž byly určeny, mohou seznámit. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti vyplývající z uzavřené kupní smlouvy. V případě, pokud kupující zjistí v závazné akceptaci objednávky chyby anebo jiné nesrovnalosti, informuje o této skutečnosti prodávajícího e-mailem nejpozději před oznámením prodávajícího o expedici zakoupeného zboží. Změny a doplňky v již učiněné objednávce, ať k nim má dojít před akceptací objednávky prodávajícím či po této akceptaci, musí být učiněny prostřednictvím e-mailu info@housecoffee.cz, nebo prostřednictvím zákaznického servisu prodávajícího na tel.č. 725 837 637; takové změny a doplňky jsou však účinné vůči prodávajícímu až po odsouhlasení prodávajícím. Prodávající je oprávněn odmítnout objednávku, když z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží (faktická nemožnost plnění) není možné objednané zboží kupujícímu dodat. O zrušení objednávky bude zákazník informován telefonicky anebo formou e-mailu.
2.7. Při žádosti zákazníka o přesný termín doručení zboží nebude ke kupní ceně připočítán žádný poplatek, pokud nebude dohodnutý jiný způsob dopravy (nestandardní doručení např. kurýrní službou).

3. Práva a povinnosti smluvních stran, výhrada vlastnictví

3.1 Uzavřením kupní smlouvy vznikne prodávajícímu povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat a kupujícímu povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu, tedy kupní cenu zboží a dopravné, příp. též poplatek (nestandardní doručení) podle čl. 2.7 těchto obchodních podmínek.
3.2 Prodávající dodá zboží specifikované v elektronické objednávce kupujícího (objednávce doručené prostřednictvím elektronické pošty) na objednávkovém formuláři, který kupující vyplňuje při objednání zboží, která je potvrzena závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího.
3.3 Prodávající se zavazuje, že kupujícímu dodá bezvadné zboží v souladu s platným právním řádem České republiky dle vybrané a specifikované kvality opotřebení, a to na adresu udanou kupujícím, je-li taková adresa na území ČR.
3.4 Obrázky a fotografie nabízené kávy mají pouze ilustrativní a informační charakter.
3.5 Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a obchodními podmínkami. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu a dopravné příp. též poplatek (jen v případě nestandardního doručení kurýrní službou) podle čl. 2.7 těchto obchodních podmínek řádně a včas v souladu s podmínkami dohodnutými v kupní smlouvě a obchodními podmínkami.
3.6 Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny. Nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení zboží přechází na kupujícího odevzdáním zboží kupujícímu.
3.7 V souladu s § 1829 odst. 1 ObčZ. má kupující – spotřebitel právo bez udání důvodu odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle předchozí věty běží, jde-li o kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží, smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.Výše uvedená lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy se považuje za zachovanou, pokud kupující – spotřebitel v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje. V takovém případě spotřebitel ponese přímé náklady spojené s navrácením zboží a přímé náklady za vrácené zboží. Náklady spojené s navrácením zboží zahrnují také náklady na vrácení zboží do původního stavu v případě, že zboží bylo poškozeno nebo jeví známky opotřebení, a to tehdy pokud ke snížení hodnoty zboží došlo v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. V případě, že je vrácené zboží poškozené, nefunkční, nekompletní nebo má známky opotřebení a/nebo používání podle předchozí věty, budou kupujícímu-spotřebiteli vráceny všechny peněžní prostředky, které od něj prodávající obdržel, snížené o náklady vynaložené prodávajícím na uvedení zboží do původního stavu. Tím není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé prodávajícímu.
3.8 V případě, že se kupující – spotřebitel rozhodne odstoupit od kupní smlouvy, doporučuje prodávající následující postup: kupující – spotřebitel může kontaktovat prodávajícího prostřednictvím vzorového formuláře poskytovaného prodávajícím, jenž je zpřístupněn v momentu doručení ve vašem zákaznickém účtu pod odkazem "vrácení zboží", nebo jakoukoliv jinou formou jednostranného právního jednání např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla prodávajícího, nebo e-mailem na emailovou adresu info@housecoffee.cz s tím, že písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz (tj. kupní ceny a nákladů na dodání zboží do místa určeného kupujícím). Prodávající v textové podobě potvrdí kupujícímu-spotřebiteli přijetí právního jednání představujícího odstoupení, a to bez zbytečného odkladu. V případě odstoupení kupujícího – spotřebitele od smlouvy, zašle nebo předá kupující-spotřebitel prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel; tato lhůta se považuje za zachovanou, pokud v ní kupující-spotřebitel odešle zboží prodávajícímu. Všechny peněžní prostředky, které prodávající od kupujícího-spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku způsobu dodání zvoleného kupujícím-spotřebitelem, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím), budou vráceny prostřednictvím stejného platebního prostředku, který kupující-spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce (neurčil-li však kupující-spotřebitel výslovně jinak), a to do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, nikoliv však dříve než kupující-spotřebitel zboží prodávajícímu předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

4. Platební podmínky

4.1 Zboží bude kupujícímu předáno až po úplném zaplacení kupní ceny a dopravného a příp. též poplatku podle čl. 2.7 těchto obchodních podmínek.
4.2 Kupující může uhradit kupní cenu a dopravné příp. též poplatku podle čl. 2.7 těchto obchodních podmínek (i) osobně při převzetí zboží od pracovníka společnosti Česká Pošta, s.p., je-li zboží zasíláno na dobírku, nebo (ii) v případě osobního odběru ve skladu internetového obchodu www.housecoffee.cz.

4.3 Kupující může uhradit kupní cenu a dopravné příp. též poplatek podle čl. 2.7 těchto obchodních podmínek bankovním převodem, a to převodem na bankovní účet číslo 1978336399 / 0800, vedený u ČS, a.s.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

5. Termín dodání a doprava

5.1 Zboží bude zákazníkovi dodáno v pracovní dny pouze v rámci ČR v čase od 8:00–17:00 h, obvykle do dvou až tří pracovních dnů, nejpozději však do 5 pracovních dnů po uzavření kupní smlouvy a případném zaplacení kupní ceny a dopravného (v případě platby formou bankovního převodu) příp. též poplatku podle čl. 2.7 těchto obchodních podmínek, nebo do 5 pracovních dnů po uzavření kupní smlouvy v případě zaslání zboží na dobírku (dále jen „termín dodání zboží“). Zboží je doručeno na adresu dodání uvedenou v objednávce.
5.2 Zásilky jsou zasílány kurýrní společností General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., se sídlem Průmyslová 5619/1, Jihlava (dále jen „GLS” nabo GLS kurýr), nedohodnou-li se prodávající a kupující jinak.

5.3 Zákazník je povinen při převzetí zásilky provést kontrolu zásilky s cílem zjistit, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Tato kontrola se netýká obsahu zásilky. Pokud jsou při převzetí zásilky kupujícím zjištěny zjevné znaky poškození, zákazník není povinen zásilku převzít a sepíše s přepravcem (společností GLS) zápis o škodě. Poškození zásilky při přepravě nahlásí kupující prodávajícímu bez zbytečného odkladu. Toto hlášení o poškození prodávajícímu se doporučuje provést písemně prostřednictvím formuláře na internetové stránce elektronického obchodu www.housecoffee.cz v sekci Můj účet/Vrácení zboží (Reklamace-RMA) nebo v sekci "Napište nám". Pokud takto poškozenou zásilku zákazník od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat jak v předávacím protokolu přepravce, tak i prostřednictvím formuláře www.housecoffee.cz. Zákazník si zároveň překontroluje počet balíků na přepravním listě, který musí být shodný se skutečným počtem doručených balíků. V případě, že se počet balíků na přepravním listě neshoduje s počtem balíků doručovaných, zákazník přebere zásilku s výhradou v přepravním listě a reklamaci nahlásí písemně prostřednictvím formuláře na internetové stránce elektronického obchodu www.housecoffee.cz. Pokud tak neučiní, reklamace na chybějící balík/y nebude uznána.

5.4 Dopravné u zásilek přepravovaných společností GLS je 150,- Kč, a při objednávce nad 3000,– Kč, je dopravné zdarma.
5.5 Dopravné u zásilek součtem vyšším nad 40kg přepravovaných společností GLS budou rozdělena do více balíků, zde je dopravné ve většině případů zdarma, přesáhne-li kupní cena 3000,- Kč, včetně.
5.6 Zákazník je povinen uhradit skutečné náklady dopravy (dopravné) i v případě, že zaslané zboží společností GLS nepřevezme, a to z důvodů na jeho straně. V případě expedice zboží zákazníkovi bude zákazníkovi následně zaslána faktura s výší dopravného. Výše uvedené neplatí, pokud zákazník před oznámením prodávajícího nebo společnosti GLS o expedici zakoupeného zboží písemně nahlásí prodávajícímu odstoupení od kupní smlouvy podle postupu dle článku 3.7 těchto obchodních podmínek.

6. Záruka za jakost při převzetí, práva z vadného plnění a reklamační řád

6.1 Prodávající odpovídá kupujícímu-spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady (záruka za jakost při převzetí dle § 2161 ObčZ). Faktura za zboží slouží současně jako záruční list.
6.2 Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161 ObčZ, může kupující-spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Neodstoupí-li kupující-spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době, nebo že by zjednání nápravy kupujícímu-spotřebiteli působilo značné obtíže.
6.3 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím-spotřebitelem, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
6.4 Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, jde-li o vady zboží, které byly způsobeny dopravou zboží prováděnou kupujícím nebo neodbornou manipulací prováděnou kupujícím.
6.5 Vadou zboží není obvyklý barevný nebo strukturový rozdíl u přírodních materiálů a umělých materiálů, a to zejména u dodatečně objednaného zboží.
6.6 Právo z vadného plnění se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, nevhodným užíváním nebo ošetřením, vlivem povětrnostních podmínek, neodbornou manipulací, úmyslným poškozením nebo na vady, na které byl zákazník upozorněn písemně v kupní smlouvě.
6.7 Kupující-spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, kupující-jiný subjekt v době šesti měsíců od převzetí. Pro použité zboží strany sjednávají dobu pro uplatnění práv z vadného plnění v trvání dvanácti měsíců od převzetí.
6.8 Pro kupujícího-jiný subjekt se v případě vadného plnění sjednává odchylně od příslušných ustanovení ObčZ následující:výskyt opravitelné vady či opravitelných vad se považuje vždy za nepodstatné porušení smlouvy nikoliv za porušení podstatné,při nepodstatném porušení smlouvy má kupující-jiný subjekt právo na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny, a to podle volby prodávajícího, při podstatném porušení smlouvy má kupující-jiný subjekt právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od smlouvy.
6.9 Pokud zákazník zjistí jiné než zjevné poškození zásilky, které je pravděpodobně způsobeno přepravcem, doporučuje se následující postup. Zákazník informuje společnost Česká Pošta na telefonním čísle +420 221 131 111 (ústředna) nebo emailem info@cpost.cz, pokud byla doprava prováděna společností Česká Pošta, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy byla zákazníkovi zásilka doručena, a vyžádá si u společnosti Česká Pošta sepsání zápisu o škodě, převzetí zásilky u zákazníka a její doručení prodávajícímu. Zákazník nesmí se zásilkou nijak manipulovat a musí zajistit uchování obalu, ve kterém mu byla zásilka doručena. Zákazník současně informuje reklamační oddělení E-shopu, čili prodávajícího o poškození zásilky a zašle mu fotodokumentaci poškozeného zboží, obalu a etikety České Pošty.
6.10 Reklamaci může kupující uplatnit u prodávajícího prostřednictvím internetových stránek prodávajícího, nebo e-mailem na e-mailovou adresu internetového obchodu info@housecoffee.cz. Prodávající doporučuje kupujícímu následující postup uplatnění reklamace: (i) vyplněním příslušného formuláře na internetové stránce prodávajícího www.housecoffee.cz v kategorii Můj účet/Vrácení zboží (Reklamace) a odesláním informace e-mailem na e-mailovou adresu info@housecoffee.cz, a nebo (ii) dopisem doručeným prodávajícímu, v obou případech kupující přiloží fotodokumentaci poškozeného zboží.
6.11 Prodávající rozhodne o reklamaci kupujícího – spotřebitele ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží, která je zapotřebí k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím – spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě.

7. Závěrečná ustanovení

7.1 Veškeré smluvní vztahy se řídí českým právním řádem.
7.2 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění a jsou v příslušném znění rozhodné pro veškeré objednávky učiněné v tento den a později. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Nové znění obchodních podmínek bude zveřejněno na internetových stránkách prodávajícího www.housecoffee.cz. Dnem jejich zveřejnění se ruší platnost předchozích obchodních podmínek, to však nemá vliv na kupní smlouvy uzavřené podle dosavadního znění obchodních podmínek (viz první věta tohoto odstavce).
7.3 Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího postoupit svou pohledávku vůči prodávajícímu vyplývající z kupní smlouvy na třetí osobu.
7.4 Zvláštní ujednání se zákazníkem učiněná v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek, která by s nimi byla v rozporu.

8. Ochrana osobních údajů

8.1 Prodávající zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a o změně některých zákonů ve znění pozdějších změn (dále jen „ZOOÚ“).
8.2 Odesláním objednávky kupující prohlašuje, že byl podle §11 ZOOÚ v platném znění informován o těchto skutečnostech a podle §5 ZOOÚ souhlasí s těmito skutečnostmi:a. Prodávající bude v postavení správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje kupujícího uvedené v objednávce, tj. jméno, příjmení, adresa, emailová adresa a telefonní číslo kupujícího (dále i jen „osobní údaje kupujícího“) v elektronické podobě.
b. Osobní údaje kupujícího budou zpracovávat pověření zaměstnanci prodávajícího nebo zpracovatel osobních údajů, se kterým má prodávající uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů, podle §6 ZOOÚ. Zpracovatel zabezpečuje ochranu osobních údajů kupujícího.
c. Osobní údaje kupujícího budou zpracovávány pro plnění smluvních povinností prodávajícího a pro marketingové účely prodávajícího.
d. Osobní údaje kupujícího nebudou poskytovány třetím osobám s výjimkou společnosti Česká Pošta z důvodu plnění smlouvy, a to podle toho která z těchto společností bude provádět dopravu zboží kupujícímu.
e. Kupující jako subjekt údajů má právo přístupu k vlastním osobním údajům zpracovávaným prodávajícím a právo na jejich opravu.
f. Telefonní číslo a e-mail kupujícího budou uchovávány po dobu souhlasu kupujícího se zpracováváním těchto údajů.
8.3 Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům. Kupující jako subjekt údajů může prodávajícího požádat o vysvětlení ke zpracování osobních údajů a jejich změn ve smyslu §21 ZOOÚ, a to pokud zjistí nebo se domnívá, že jeho údaje jsou zpracovávány v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování. Kupující může v této souvislosti požadovat, aby prodávající takto vzniklý stav odstranil. Nevyhoví-li prodávající takovému požadavku, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze.
8.4 Kupující poskytuje své údaje dobrovolně v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy a plněním plynoucím z této kupní smlouvy a pro marketingové účely prodávajícího.
8.5 Kupující je oprávněn svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat.

9. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

9.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

9.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

10. Zvláštní ustanovení pro případy, kdy kupující není spotřebitelem

10.1. V případech, kdy kupující není spotřebitelem, se ustanovení čl. 5, čl. 7.2 až čl. 7.5 a čl. 8.3 obchodních podmínek nepoužijí.

10.2. V případě, že kupující není spotřebitelem, prodávající nese odpovědnost pouze za újmu, kterou prodávající zavinil.

11. Možnost výměny a vrácení zboží, právo na odstoupení od smlouvy

Housecoffee.cz zajišťuje možnost vrácení každého výrobku v plném rozsahu následovně:

11.1. Odstoupení od smlouvy – vrácení zboží
Pokud Kupující nebude se zbožím spokojený, respektive se z jakéhokoliv důvodu rozhodne zboží vrátit, má právo odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 kalendářních dnů od převzetí zboží. Lhůta na odstoupení od smlouvy začíná Kupujícímu, nebo třetí osobě, kterou však není přepravce, plynout následují kalendářní den po převzetí zboží. Při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy Kupující informuje společnost Housecoffee.cz o svém odstoupení 
od smlouvy jednoznačným prohlášením, například emailem na e-mailovou adresu: info@housecoffee.cz, a nebo dopisem zaslaným poštou na adresu Housecoffee.cz, Nymburská 26, 289 13  Zvěřínek. V případě odstoupení od smlouvy písemnou formou, stačí zaslat prohlášení od odstoupení od smlouvy do 14 dní (doručení do 14 dní není vyžadováno). Kupující může své právo na odstoupení uplatňovat i v době mezi objednáním a převzetím zboží.

Pro tento účel lze využít Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je ke stažení zde.

V případě některých výrobků nemůže spotřebitel uplatňovat své právo na odstoupení od smlouvy (jedná se například o noviny, časopisy a periodika, zvukové a obrazové záznamy v uzavřených baleních, dále počítačové softwary, pokud je spotřebitel po převzetí rozbalil, resp. výrobky v uzavřených baleních, které nelze z hygienických důvodů nebo z důvodů ochrany zdraví vrátit, výrobky, které se snadno kazí a nebo výrobky určené ke krátkodobé spotřebě, resp. také takové výrobky, u kterých nevratnost vyplývá z jejich povahy, například se mísí s jinými výrobky, dále také prefabrikované výrobky, které byli vyhotovené podle zakázky 
spotřebitele, a nebo výrobky, které byly jednoznačně přizpůsobené osobě spotřebitele).

Pokud si Kupující rozmyslí nákup zboží (odstoupí od smlouvy), společnost Housecoffee.cz je povinná bez zbytečného odkladu, nejpozději 14 dní ode dne doručení prohlášení o odstoupení od smlouvy vrátit kupujícímu všechny platby, které od něho přijala na základě smlouvy a v souvislostí s ní, včetně nákladů na dopravu (výjimkou nákladů na vrácení zboží, které vznikly v důsledku toho, že si kupující zvolil jiný způsob zpětného zaslání zboží než je nejlevnější běžný 
způsob zaslání, nabízený společností Housecoffee.cz).

Housecoffee.cz má právo platby pozdržet z důvodu, že zboží nebude vráceno, a nebo kupující nepotvrdí jeho zpětné zaslání: v obou případech je třeba brát zřetel na dřívější datum.

Bezprostřední náklady na vrácení zboží platí kupující. V případě, že bylo zboží hrazeno poštovní dobírkou, Housecoffee.cz vrací platbu na jméno kupujícího uvedené v objednávce a v případě úhrady bankovním převodem, vrací platbu převodem na bankovní účet, že kterého proběhla platba.

Kupující je povinen vrátit, resp. zaslat zboží zpět společnosti Housecoffee.cz bez zbytečného prodlení, nejpozději ve lhůtě 14 dní ode dne jeho prohlášení o odstoupení od smlouvy. Lhůta je považována za splněnou, v případě, že bylo zboží odesláno před uplynutím 14-ti denní lhůty.

U výrobků s hmotností menší než 30 kg (oděvy, obuv, doplňky, menší bytové vybavení a textilie), které jsou dopravované Českou poštou: kupující je povinný zboží vrátit jako běžný vnitrostátní balík na vlastní náklady, na tuto adresu: Housecoffee.cz, Nymburská 26, 289 13  Zvěřínek, (balík na dobírku, nebo cenný balík není společnost Housecoffee.cz schopná převzít). Kupující, dle jeho možností, zboží vrací v originálním balení s vyplněným protokolem o vrácení zboží, kde uvede důvod vrácení zboží, čímž urychlí proces vyřízení vrácení zboží.

11.2. Jak funguje vrácení zboží?
Zabalte produkt zpět do původního obalu a vložte jej do balíku společně s protokolem o vrácení zboží. Balík vhodným způsobem zabalte, a na balík napište následující adresu: Housecoffee.cz, Nymburská 26, 289 13  Zvěřínek.

Následně můžete balík podat na poštách celého území České republiky jako běžný vnitrostátní balík. Prosíme, abyste si uchovali potvrzení o vrácení zboží, pokud Vám nebude vrácena suma objednávky.

Rádi bychom Vás upozornili na skutečnost, že kupující vrací každé zboží na své vlastní náklady prostřednictvím České pošty. Všechny poštou doručované produkty, které nebudou převzaté, mohou být vyzvednuty na celém území České republiky.

Vracené zboží nesmí být poškozené, použité, výjimkou použití potřebného pro zjištění charakteru, vlastností a provozuschopnosti zboží (například si kupující může zboží vyzkoušet a prohlédnout). Za pokles hodnoty zboží, škodu a náklady, které vyplývají ze zjevného opotřebení – pokud je vrácené zboží poškozené, a nebo nese stopy takového použití, které překračuje očekávaný všeobecný rámec – nese Kupující. V takovémto případě Housecoffee.cz poníží kupní cenu, která se má kupujícímu vrátit o sumu, která vyjadřuje pokles hodnoty zboží, škodu, resp. náklady vyplývající z opotřebení. V případě, že byla na zboží, které kupující vrací, 
použita slevová akce, bude tato sleva procentuálně rozpočítána na objednané zboží a při vrácení se suma sníží o poskytnutou slevu.

12. Mimosoudní řešení sporů

12.1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

12.2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

12.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

12.4. Dozorový orgán
Má-li Zákazník za to, že došlo k porušení zákonných práv spotřebitele ze strany Housecoffee.cz, má právo se obrátit se svou stížností na Českou obchodní inspekci, případně na věcně příslušný živnostenský úřad.

13. Záverečná ustanovení

13.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

13.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

13.4. Kontaktní údaje prodávajícího: CZ-Comindustrial, s.r.o., Nymburská 26, 289 13  Zvěřínek, info@housecoffee.cz , telefon 774 262 443.

Prodávající vydává tyto podmínky na dobu neurčitou a vyhrazuje si právo jejich změny bez předchozího upozornění.

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 8. 2017.         

V Nymburce dne 1. 8. 2017